Starosta Brzozowski - Zdzisław SZMYD

STAROSTA BRZOZOWSKI
Zdzisław SZMYD

1. Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.

2. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:
   1) organizowanie pracy Zarządu - jako jego przewodniczący,
   2) inicjowanie i organizowanie prac nad kierunkami rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu,
   3) wykonywanie uprawnień kierownika Starostwa, a w szczególności:
       a) organizowanie pracy Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
       b) realizacja polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
       c) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,
   4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
   5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,
   6) zlecanie komórkom organizacyjnym Starostwa zadań nie ujętych w szczegółowych zakresach ich działania,
   7) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa,
   8) zapewnienie poprawności i terminowości realizacji uchwał podjętych przez Radę i Zarząd,
   9) wydawanie zarządzeń, które są aktami prawnymi zawierającymi jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub są aktami kierownictwa wewnętrznego,
   10) odpowiedzialność za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej,
   11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu.

3. Starosta może upoważnić pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w Jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 2 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

5. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wicestarostą,
   2) Dyrektorem – Członkiem Zarządu,
   3) Sekretarzem,
   4) Skarbnikiem,
   5) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
   6) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
   7) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Zdrowia,
   8) Inspektorem Ochrony Danych,
   9) Audytorem Wewnętrznym,
   10) samodzielnymi stanowiskami pracy do spraw:
        a) obsługi prawnej,
        b) kadr,
        c) kontroli,
   11) Wydziałem Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich.

6. Starosta ustala zakres zadań i odpowiedzialności Wicestarosty, Dyrektora – Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, naczelników wydziałów, wieloosobowych i samodzielnych stanowisk pracy.

7. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

* * *

 

Wicestarosta Brzozowski Jacek ADAMSKI

WICESTAROSTA BRZOZOWSKI
Jacek ADAMSKI

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i Regulamin.
2. Wicestarosta przejmuje kompetencje i zadania Starosty w czasie:
   1) nieobecności Starosty,
   2) niemożności wykonywania funkcji przez Starostę.
3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, z zastrzeżeniem § 20,
   2) Wydziałem Architektury i Budownictwa,
   3) Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg,
   4) Wieloosobowym stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych,
   5) Zarządem Dróg Powiatowych w Brzozowie.

* * *

DYREKTOR – CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław MARCHEL


1. Dyrektor – Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i Regulamin.
2. Dyrektor – Członek Zarządu przejmuje kompetencje i zadania Starosty w czasie:
   1) nieobecności Starosty i Wicestarosty,
   2) niemożności wykonywania funkcji przez Starostę i Wicestarostę.
3. Dyrektor – Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wydziałem Środowiska i Rolnictwa,
   2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie,
   3) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie,
   4) Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Rodzinnego w Brzozowie,
   5) Domem Pomocy Społecznej w Brzozowie,
   6) Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.

 

* * *

SEKRETARZ POWIATU
mgr inż. Ewa TABISZ

Sekretarz - działając z upoważnienia Starosty, zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich wydziałów i w tym zakresie podlegają mu bezpośrednio naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów.
1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
   1) w ramach sprawowanego nadzoru i koordynacji:
       a) nadzór organizacyjny nad działalnością wszystkich wydziałów,
       b) koordynacja działalności wszystkich wydziałów, w szczególności poprzez:
           - organizowanie narad koordynacyjnych w celu realizacji zadań przez różne komórki organizacyjne Starostwa i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi,
           - polecanie opracowania procedur wewnętrznych, akceptowanie ich projektów – w szczególności, dotyczących informacji dla klientów urzędu o sposobie załatwiania spraw w Starostwie,
         - prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności działania wydziałów z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz uchwałami Rady i Zarządu, zarządzeniami i poleceniami Starosty oraz zakresami kompetencji wydziałów,
        c) planowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji pracy,
       d) opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu Starostwa, w szczególności w zakresie dostępu do informacji publicznej, przejrzystości postępowania i odpowiedzialności za decyzje,
       e) nadzorowanie przestrzegania tajemnicy służbowej,
       f) nadzór nad sprawnym udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje;  
   2) w ramach zarządzania zasobami ludzkimi Starostwa:
       a) zabezpieczanie profesjonalnego naboru pracowników Starostwa,
       b) wnioskowanie do Starosty w sprawie awansowania, nagradzania pracowników Starostwa,
       c) zapewnianie dyscypliny pracy;
   3) w ramach zapewniania właściwych warunków działania Starostwa:
       a) podejmowanie działań w celu zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych,
       b) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego (meble, sprzęt biurowy, sprzęt IT), dostępu do literatury, wydawnictw i prasy fachowej,
       c) nadzór nad wdrażaniem i modernizacją systemu informatycznego,
       d) zapewnianie obsługi telekomunikacyjnej;
   4) w ramach przygotowywania posiedzeń Zarządu i nadzorowania współpracy Starostwa z Radą: 
       a) organizacja obsługi kancelaryjno – technicznej posiedzeń Zarządu, 
      b) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla Rady i Zarządu, w szczególności – zagwarantowanie obsługi merytorycznej przez naczelników właściwych wydziałów i pracowników pozostałych komórek organizacyjnych Starostwa, 
       c) koordynacja realizacji uchwał Rady i Zarządu, załatwiania interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji stałych Rady; 
   5) w ramach koordynacji działań w zakresie dostępu do informacji publicznej: 
       a) nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji, obowiązujących w tym zakresie,
       b) koordynacja i nadzór nad publikacją materiałów na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej, 
   6) realizacja zadań związanych z wdrażaniem elektronicznej administracji, 
   7) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na terenie Powiatu. 

2. Sekretarz wydaje naczelnikom wydziałów polecenia i podejmuje decyzje w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa oraz podpisuje pisma na zasadach określonych
w odrębnym upoważnieniu Starosty.

3. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym,
   2) Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ,
   3) Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie,
   4) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Brzozowie,
   5) Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie,
   6) Zespołem Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
   7) Zespołem Szkół Budowlanych w Brzozowie,
   8) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie,
   9) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie.

* * *


SKARBNIK POWIATU
mgr Marta CZĘCZEK

Skarbnik - jako główny księgowy budżetu Powiatu - zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową, odpowiada za planowanie i realizację budżetu oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu.
1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
   1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu i nadzorowanie prowadzonej w jej ramach gospodarki finansowej,
   2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
   3) udział w pracach związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
   4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej,
   5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych,
   6) sprawowanie nadzoru służbowego nad pracownikami Wydziału Finansowego Starostwa,
   7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Powiatu oraz zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi, 
   8) prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
   9) prowadzenie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   10) opracowywanie projektu budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
   11) nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne,
   12) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych. 

2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.

 

Kontakt:

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.