przy ul. Armii Krajowej 1
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- Wydział Finansowy
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

przy ul. 3 Maja 51
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
- Wydział Architektury i Budownictwa
- Wydział Środowiska i Rolnictwa
- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
- Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich
- Samodzielne stanowiska

Do wspólnych zadań wydziałów należą:
1. Podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Powiatu, pozostających w zakresie działania wydziału.
2. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu działalności wydziału oraz materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Zarządu Powiatu, a także dla potrzeb Starosty.
3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.
4. Sporządzanie informacji o sposobie realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz wniosków komisji stałych Rady Powiatu.
5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i interpelacje posłów, senatorów i radnych.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracowników wydziału, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie.
7. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu.
8. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
10. Współpraca z wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych polegająca na:
1) określaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania,
2) opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) opracowaniu projektu zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej, udział w pracach komisji,
11. Odpowiedzialność za powierzone mienie.