kwalifikacjaWojskowa scaled

Zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego w okresie od dn. 17 kwietnia 2023 r. do dn. 15 maja 2023 r. na terenie powiatu brzozowskiego Starosta Brzozowski przy współudziale Burmistrza Brzozowa, Wójtów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, a także Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku, zorganizuje i przeprowadzi kwalifikację wojskową.

W ramach kwalifikacji wojskowej będzie działała Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie, której zadaniem będzie ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających w 2023 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Brzozowie, a zarazem miejscem przeprowadzanej kwalifikacji będzie budynek Hotelu Alta II, usytuowany przy ul. 3 Maja 53 w Brzozowie.
Harmonogram stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin ilustruje tabela poniżej.

 Nazwa gminy

 Data stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej

mężczyzn

 kobiet

Nozdrzec

17 – 18.04.2023 r.

12.05.2023 r.

Dydnia

19 – 20.04.2023 r.

Domaradz

21 – 24.04.2023 r.

Haczów

25 – 26.04.2023 r.

Jasienica Rosielna

27 – 28.04.2023 r.

Brzozów

04 – 11.05.2023 r.

15.05.2023 r.

 

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie (np. termin wezwania pokrywa się z egzaminem maturalnym) zawiadamia o tym fakcie organ wzywający do stawiennictwa (Wójta Gminy/Burmistrza Brzozowa) do dnia, w którym obowiązana była się stawić do kwalifikacji wojskowej, dołączając dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa. Osoby takie będą miały wyznaczony nowy termin stawiennictwa.

Do pobrania:
- OBWIESZCZENIE

Powiatowa Komisja Lekarska
w Brzozowie