lesnicy1

9 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbyło się spotkanie negocjacyjne w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W rozmowach uczestniczyli: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor - Członek Zarządu - Wiesław Marchel, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie - Justyna Wójcik-Leń, Podinspektor Wydziału - Katarzyna Borek oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów - Krzysztof Strzyż, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce - Artur Paczkowski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów - Tomasz Masłowski.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 5 ust 1 pkt 2.) nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, Nadleśniczemu Lasów Państwowych. Rezultatem tych negocjacji jest zawarcie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzozowie, a Nadleśnictwami Brzozów, Dynów i Kołaczyce, w zakresie nadzoru oraz wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, w 2024 r.

Łączna powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Brzozowskiego wynosi 5929,46 ha. Z tego:

- w Nadleśnictwie Brzozów jest 4578,12 ha,

- w Nadleśnictwie Dynów jest 168,04 ha

- w Nadleśnictwie Kołaczyce jest 1183,30 ha.

lesnicy2