Policja Brzozów

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów w działalności wielu instytucji, służb i organizacji. Obszarem, który szczególnie w ostatnim okresie skupia uwagę i działania podmiotów działających na rzecz małoletnich jest cyberprzestrzeń, rozumiana jako miejsce kontaktów społecznych realizowanych  z użyciem nowoczesnych środków komunikowania. Sieć teleinformatyczna niesie wiele nowych możliwości, a zarazem zagrożeń. Ochrona i edukacja młodych internautów stanowi zadanie również dla Policji jako formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.

Mając powyższe na uwadze w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie wdrożono program profilaktyczny „Cyberbezpieczni”, który kontynuowany będzie do 31 grudnia  2019 roku. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej.

Do udziału w realizacji programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni” Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie poinsp. Marek Twardzicki zaprosił urzędy z terenu powiatu brzozowskiego, placówki oświatowe, instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, media. Współpraca polegać będzie przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz na wzajemnej wymianie informacji.

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu, natomiast celami pośrednimi:
–  wzrost świadomości prawno – wiktymologicznej adresatów programu,
– uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,– przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość),
–  upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
–  propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie,
– zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.