Beznazwy 1Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie  informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na operacje (projekty) w zakresie:

1.  „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych"
Pomoc jest udzielana w formie refundacji inwestycji zapewniających dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, kiszonek lub doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% (rolnicy) lub 60% (młodzi rolnicy) kosztów kwalifikowalnych.
Dotację można uzyskać m.in. na: budowę zbiorników na gnojowicę lub gnojówkę, płyt do gromadzenia obornika, zakupów wozów asenizacyjnych z aplikatorami do nawozów płynnych, płyt lub zbiorników do przechowywania pasz soczystych.Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu PROW 2014-2020 wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Wnioski można składać od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.

2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty: zakupu maszyn i urządzeń, oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego, budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji i magazynowania produktów rolnych (obiektów podstawowych), przygotowania dokumentacji technicznej operacji.
Wysokość pomocy uzależniona jest od rodzaju podmiotu ubiegającego się o płatność i wynosi 100 000 zł lub 500 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Nabór wniosków w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.
Szczegółowych informacji udzielają doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, tel.  13 43 411 89.