W skład Zarządu Powiatu w Brzozowie wchodzą:

Zdzisław SZMYD - Przewodniczący Zarządu
Jacek ADAMSKI - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Wiesław MARCHEL - Dyrektor - Członek Zarządu
Adam JAJKO - Członek Zarządu
Stanisław SZAREK - Członek Zarządu


Zadania Zarządu Powiatu:

Art. 26.1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. - W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
Art. 32.1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał rady,
- wykonywanie uchwał rady,
- gospodarowanie mieniem powiatu,
- wykonywanie budżetu powiatu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem art. 36 ust.
- W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
- Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespolona.

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU