Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wydział Architektury i Budownictwa
36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51
tel./fax 13 43-410-74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. bezpośredni do wydziału 13 43-410-56

GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek - piątek w godz. 7:45 – 15:30

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zmianami), 

Opłatę skarbową będzie można uiścić gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta i Gminy Brzozów) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.

Opłatę skarbową można będzie wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta i Gminy Brzozów (budynek przy ulicy Armii Krajowej 1),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie

PKO BP S.A. o/Brzozów, nr konta 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Opłatę skarbową wnosi się już w chwili:
- złożenia wniosku np. o udzielenie pozwolenia na budowę, wydanie zaświadczenia,
- dokonania zgłoszenia,
- z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej (np. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego), nie wydano zaświadczenia lub pozwolenia.

Wysokość opłat zgodnie z nową ustawą o opłacie skarbowej od spraw załatwianych przez organ administracji architektoniczno – budowlanej wynosi:

1. Zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł 

2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł 

3. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 90 zł

4. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna 
  za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, nie więcej niż - 539 zł 
- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł 
- innego budynku - 48 zł 
- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł 
- budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł 
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2 143 zł 
-sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km - 105 zł 
- innych budowli - 155 zł 
- urządzeń związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

Pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % wyżej określonych stawek

W razie wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. 
W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Zwolnienia:
- pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
- pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne lub kulturalne,
- pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,


5. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
- za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - 1 zł
- nie więcej niż - 539 zł

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:
- 50% wyżej określonych stawek

Zwolnienia:
- przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

6. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
- o długości powyżej 1 kilometra - 2 143 zł 
- o długości do 1 kilometra – 105 zł

7. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł 

8. Wydanie zaświadczenia - 17zł
Za wyjątkiem np:
- zaświadczenia wydanego w interesie publicznym,
- zaświadczenia w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

9. Decyzja inna niż wymienione wyżej, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - 10 zł

Za wyjątkiem np.:
- decyzji umarzającej postępowanie lub wydanej w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym.

10. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 24 zł 

11. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł

Za wyjątkiem np.:
- poświadczenia zgodności odpisu kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,

12. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – do każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Za wyjątkiem np.:
- poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, poświadczenie zgodności odpisu kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,

Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty oraz ochrony zdrowia.

Zwalnia się z opłaty skarbowej np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego,
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 

 

Pobierz wnioski: 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Wniosek o przeniesieniu decyzji

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

Zgłoszenie budowy - robót budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ. ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA