Ważne informacje dotyczące wymiany praw jazdy wydanych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii

Osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy wydanego w Wielkiej Brytanii wraz z wymaganymi dokumentami są zobowiązane do przedstawienia „kodu dostępu”, uzyskanego przez posiadacza prawa jazdy za pośrednictwem strony internetowej: www.gov.uk/view-driving-licence.

Bez tego kodu nie będzie możliwe uzyskanie przez tutejszy urząd potwierdzenia wydania prawa jazdy na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, wymaganego w procedurze wymiany praw jazdy. Uzyskany kod dostępu jest ważny tylko przez okres 21 dni.

Wymagane dokumenty:
wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą (dostępny do pobrania na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl);
- kolorową fotografię o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- ważne prawo jazdy wydane w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
- cudzoziemiec przedkłada kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje na terenie naszego kraju co najmniej od sześciu miesięcy;
- „kod dostępu” uzyskany przez posiadacza prawa jazdy za pośrednictwem strony internetowej: www.gov.uk/view-driving-licence;
- dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł, tytułem: za wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, wyżej wymienioną opłatę można uiścić w kasie Starostwa (Brzozów przy
ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologiczny, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (13 4341074 wew. 129). Prosimy także o śledzenie informacji umieszczanych na stronie urzędu www.powiatbrzozow.pl 

uk Strona 1   uk Strona 2