W celu uzyskania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami, należy złożyć wniosek o jego wydanie wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego wydanie. Podanie można złożyć również za pośrednictwem pełnomocnika.

Wymagane opłaty:
- za wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach - 17,- zł (opłata skarbowa)
- za udzielenie pełnomocnictwa dla osoby odbierającej zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach - 17,- zł (opłata skarbowa)

Uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego
w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 lub na konto nr
Urząd Miejski w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Zaświadczenia wydawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Art.  217.
§  1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§  2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§  3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
§  4. 16  Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Art.  218.
§  1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§  2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Art.  219.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.