Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego osobie, która ukończyła 21 lat, posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii oraz po przedłożeniu:

1) wniosku o wydanie zezwolenia - zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U.z 2017 r., poz. 140) – wniosek do pobrania na tej stronie oraz bezpośrednio w urzędzie;

2) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2247)

3) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937);

4) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne - zgodne ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2017 r., poz. 140); ponadto zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych;
5) zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w ochotniczej straży pożarnej jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego lub zatrudnienie na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
w podmiocie uprawnionym do uprzywilejowania pojazdów w ruchu drogowym;
6) kopii zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (jeżeli było wcześniej wydane);
7) kopii posiadanego prawa jazdy;
8) ważnego dowodu osobistego (do wglądu);
9) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia – w kwocie 50,- zł, którą należy uiścić

w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22)
lub 
przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie
nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666,
a następnie dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem w tutejszym Wydziale Komunikacji (na stanowisku nr 7 lub 8).

Zgodnie z art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie, potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

WAŻNE!
Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Do pobrania:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne