Pozwolenie na kierowanie tramwajem wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
- wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem;

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tramwajami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajami wydane przez psychologa uprawnionego do badań kierowców;

- kolorowa fotografia o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

- kserokopia pozwolenia na kierowanie tramwajem – jeżeli było wcześniej wydane;

- kserokopia posiadanego prawa jazdy;

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

- ważny dowód osobisty.

Opłaty:
Wymagana jest opłata uiszczona w kwocie 30,50,- zł, tytułem: za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem.
Wyżej wymienioną opłatę należy uiścić w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666, a następnie dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem w tutejszym Wydziale Komunikacji (na stanowisku nr 7 lub 8).