Wymiana prawa jazdy:
- wymiana zagranicznych praw jazdy
- wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej (tzw. kod 95 – dla kierowców zawodowych)
- wymiana kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM

Wymiana praw jazdy wydanych zagranicą
Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
- wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego zagranicą;

- kolorową fotografię o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

- ważne prawo jazdy wydane zagranicą;

- uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego dokumentu prawa jazdy – nie dotyczy prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli prawo jazdy przedstawione do wymiany jest zgodne ze wzorem zawartym w dyrektywach unijnych;

- ważny dowód osobisty.

- cudzoziemiec przedkłada kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje na terenie naszego kraju co najmniej od sześciu miesięcy;

- jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

Opłaty:
Wymagana jest opłata uiszczona w kwocie 100,50 zł, tytułem: za wymianę prawa jazdy wydanego zagranicą.
Wyżej wymienioną opłatę należy uiścić w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666, a następnie dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem w tutejszym Wydziale Komunikacji (na stanowisku nr 7 lub 8).

 

- Wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej (tzw. kod 95 – dla kierowców zawodowych)
wymagane dokumenty:
1) wniosek;

2) kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej;

3) kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) kolorową fotografię o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) kserokopia posiadanego prawa jazdy;

7) ważny dowód osobisty.

Opłaty:
Wymagana jest opłata uiszczona w kwocie 100,50 zł,
tytułem:za wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej
Wyżej wymienioną opłatę należy uiścić w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666, a następnie dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem w tutejszym Wydziale Komunikacji (na stanowisku nr 7 lub 8).

- Wymiana kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.
W przypadku zagubienia karty motorowerowej, w celu wydania prawa jazdy kategorii AM, zamiast dokumentu karty motorowerowej, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia o wydaniu karty motorowerowej wystawionego przez organ, który ją wydał. W takim przypadku, organ wydający prawo jazdy kategorii AM dokonuje potwierdzenia prawdziwości przedstawionego zaświadczenia.

WAŻNE!
Nieletnie osoby ubiegające się o wymianę karty motorowerowej muszą stawiać się w urzędzie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
- wniosek o wydanie prawa jazdy;

- karta motorowerowa lub w przypadku jej zagubienia zaświadczenie wydane przez organ, który ja wydał;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii AM wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

- kolorowa fotografia o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (druk jest dostępny na stanowisku nr 7 i 8 lub tutaj;

- ważny dokument tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport).

Opłaty:
Wymagana jest opłata uiszczona w kwocie 100,50 zł, tytułem: za wydanie prawa jazdy.

Wyżej wymienioną opłatę należy uiścić w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666, a następnie dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem w tutejszym Wydziale Komunikacji (na stanowisku nr 7 lub 8).