WYDAWANIE PRAW JAZDY:
- po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień


KANDYDACI NA KIEROWCÓW
ubiegający się o uprawnienia po raz pierwszy
albo o poszerzenie posiadanych uprawnień
w pierwszej kolejności MUSZĄ STAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE
(z ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem)
w Wydziale Komunikacji
celem złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy
(wraz z wymaganymi załącznikami),
po czym zostanie wygenerowany numer PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ, który umożliwi rozpoczęcie szkolenia, a następnie przystąpienie do egzaminu i wydanie prawa jazdy

WAŻNE!
Nieletnie osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami muszą zawsze stawiać się w urzędzie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.


Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy;

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydane przez psychologa uprawnionego do badań kierowców - dotyczy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

- kolorową fotografię o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów – jest wymagana od osób, które nie ukończyły 18 roku życia, druk zgody jest dostępny na stanowisku nr 7 i 8 lub tutaj;

- zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły średniej – jest wymagane od osób, które ukończyły 17 rok życia i uczestniczą w zajęciach szkolnych, których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;

- kserokopia posiadanego prawa jazdy – dotyczy osób posiadających wcześniej wydane prawo jazdy;

- ważny dowód osobisty lub paszport.

 

UWAGA!
Osoba, która na wniosku o wydanie prawa jazdy udostępni swój numer telefonu komórkowego wówczas po dostarczeniu do Wydziału Komunikacji wyprodukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dokumentów praw jazdy, otrzyma automatycznie wygenerowane powiadomienie SMS o możliwości odbioru prawa jazdy.

Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL, albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

Opłaty:
Wymagana jest opłata uiszczona w kwocie 100,50 zł, tytułem: za wydanie prawa jazdy.

 

UWAGA! WAŻNE!
Po zdanym egzaminie państwowym osoba ubiegająca się o prawo jazdy jest zobowiązana uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy oraz przedłożyć dowód wpłaty w Wydziale Komunikacji.
Wyżej wymienioną opłatę należy uiścić po zdanym egzaminie państwowym w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzozowie nr 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666, a następnie dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć celem załączenia do złożonego wniosku w tutejszym Wydziale Komunikacji (na stanowisku nr 7 lub 8).

 

! Nie może być szkolona osoba:
1) niespełniająca wymagań dotyczących możliwości rozpoczęcia szkolenia i minimalnego wieku osoby ubiegającej się o uprawnienie
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
3) w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
4) nieposiadająca:
a) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

 

! Nie może być szkolona osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;
2) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz w przypadku zawieszenia tych uprawnień;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D oraz w przypadku zawieszenia tych uprawnień.