REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

ul. 3-go Maja 43, 36-200 Brzozów

I piętro pokój 12 stanowisko nr 1-4 oraz nr 5 i 6

Strony przyjmuje się
w poniedziałki w godz. od 7:45- 16:15
od wtorku do piątku w godz. od 7:45- 14:30.


WYMAGANE DOKUMENTY
1. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REJESTRACJI POJAZDU ZAKUPIONEGO - ZAREJESTROWANEGO NA TABLICACH O WYRÓŻNIKU RBR LUB ZAREJESTROWANEGO W KRAJU:
- wniosek o rejestrację pojazdu,
- dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności),
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli pojazd nie posiada w dowodzie rejestracyjnym aktualnych badań technicznych - na co najmniej 30 dni licząc od dnia załatwiania sprawy,
- karta pojazdu, jeśli była wydana,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

2. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA DO PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU NOWEGO FABRYCZNIE, ZAKUPIONEGO W POLSCE:
- wniosek o rejestrację pojazdu,
- dowód własności pojazdu (faktura zakupu),
- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu bądź decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
- karta pojazdu,
- dokument zapłaty akcyzy (jeżeli pojazd produkowany był za granicą) lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.
- do wglądu: dowód osobisty.

 

3. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA DO PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY:
- wniosek o rejestrację pojazdu,
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
- zagraniczne tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był rejestrowany) lub oświadczenie o braku tablic w przypadku oddania ich w zagranicznym organie rejestracyjnym,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
- do wglądu: dowód osobisty.

 

4. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO
- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
- karta pojazdu jeżeli była wydana,
- wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, (nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu),
- złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o utracie w/w dokumentu,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

5. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU
- wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o utracie w/w dokumentu,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.
Jeżeli karta pojazdu została zniszczona w stopniu powodującym jej nieczytelność, dotychczasową kartę należy zwrócić do urzędu.

 

6. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY (TABLIC) REJESTRACYJNEJ:
- wniosek o wydanie wtórnika tablic,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice (tablica) rejestracyjne (w przypadku dorabiania jednej tablicy należy do urzędu dostarczyć drugą w celu jej zalegalizowania),
- karta pojazdu, jeżeli została wydana,
- złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o utracie tablicy natomiast w przypadku kradzieży tablicy (tablic) należy dołączyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnych,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

7. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ:
- wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
- dowód rejestracyjny,
- złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zniszczeniu nalepki kontrolnej,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

8. W PRZYPADKU ZAWIADOMIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W POJEŹDZIE:
Montaż haka holowniczego:
- zawiadomienie o montażu haka,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.
Montaż instalacji gazowej:
- zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

9. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O DOKONANIE WPISU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU ADNOTACJI O VAT:
- wniosek o dokonanie wpisu adnotacji VAT,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu jeżeli była wydana,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym uprawniającym do dokonania wpisu VAT,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

10. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ DOWODU REJESTRACYJNEGO:
- wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzające usunięcie usterek,
- pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

11. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O WYMIANĘ DOWODU REJESTRACYJNEGO:
- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

12. W PRZYPADKU ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU:
- zawiadomienia o zbyciu pojazdu,
- kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
- do wglądu dowód osobisty.

 

13. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU O WYREJESTROWANIE POJAZDU ZE WZGLĘDU NA DEMONTAŻ:
- wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
- zaświadczenie o demontażu pojazdu, lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu bądź dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne,
- oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
- do wglądu dowód osobisty i ubezpieczenie OC ważne do dnia wyzłomowania pojazdu.

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA:
- współmałżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni - zwolnione z opłaty skarbowej,
- pozostali - 17 zł

WPŁAT OPŁATY SKARBOWEJ MOŻNA DOKONAĆ:
w kasie Urzędu Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, II piętro pok. 211,
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Brzozów
PBS o/Brzozów, nr konta 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Rejestracja pojazdów odbywa się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z Referatem Rejestracji Pojazdów
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie
pod numerem telefonu 13 43 422 96 lub 13 43 410 74 wew. 126 lub 141