REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów

I piętro pokój 12 stanowisko nr 1-4 oraz nr 5 i 6

Strony przyjmuje się
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45- 14:30. 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. W przypadku zgłoszenia rejestracji pojazdu zakupionego - zarejestrowanego w kraju:
- wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację pojazdu,
- dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności),
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

2. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu nowego fabrycznie, zakupionego w Polsce:
- wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację pojazdu,
- dowód własności pojazdu (faktura zakupu, umowa sprzedaży itp.),
- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu bądź decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
- dokument zapłaty akcyzy (jeżeli pojazd produkowany był za granicą) lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
- do wglądu: dowód osobisty.

 

3. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
- wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację pojazdu,
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
- zagraniczne tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był rejestrowany) lub oświadczenie o braku tablic w przypadku oddania ich w zagranicznym organie rejestracyjnym,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
- oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- do wglądu: dowód osobisty.

 

4. W przypadku składania wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – w przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o terminie następnego badania technicznego pojazdu,
- złożyć oświadczenie o utracie w/w dokumentu,
- do wglądu: ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

5. W przypadku składania wniosku wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej:
- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie wtórnika tablic,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice (tablica) rejestracyjne (w przypadku dorabiania jednej tablicy należy do urzędu dostarczyć drugą w celu jej zalegalizowania),
- złożyć oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej,
- do wglądu: ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

6. W przypadku zawiadomienia o dokonanych zmianach w pojeździe:
- montaż haka holowniczego:
- wypełnione i podpisane zawiadomienie o montażu haka,
- dowód rejestracyjny,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- do wglądu: ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

- montaż instalacji gazowej:
- wypełnione i podpisane zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- dowód rejestracyjny,
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej,
- do wglądu: ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

7. W przypadku składania wniosku o dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o VAT/PIT:
- wypełniony i podpisany wniosek o dokonanie wpisu adnotacji VAT/PIT,
- dowód rejestracyjny,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym uprawniającym do dokonania wpisu VAT/PIT,
- do wglądu: ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

8. W przypadku składania wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego:
- wypełniony i podpisany wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
- dowód rejestracyjny,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – w przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o terminie następnego badania technicznego pojazdu,
- do wglądu: ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

 

9. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu:
- wypełnione i podpisane zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
- kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,
- do wglądu: dowód osobisty.

 

10. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu:
- wypełnione i podpisane zawiadomienie o nabyciu pojazdu,
- kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie pojazdu,
- do wglądu: dowód osobisty.

 

11. W przypadku składania wniosku o wyrejestrowanie pojazdu ze względu na demontaż:
- wypełniony i podpisany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
- zaświadczenie o demontażu pojazdu, lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu bądź dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
- do wglądu: dowód osobisty i ubezpieczenie OC ważne do dnia wyzłomowania pojazdu.

 

12. W przypadku składania wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:
- wypełniony i podpisany wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- do wglądu: dowód osobisty i ubezpieczenie OC.

 

Udzielenie pełnomocnictwa:
- współmałżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni - zwolnione z opłaty skarbowej,
- pozostali - 17 zł

Wpłat opłaty skarbowej można dokonać:
w kasie Urzędu Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, II piętro pok. 211,
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Brzozów
nr konta 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej opłaty.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Rejestracja pojazdów odbywa się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z Referatem Rejestracji Pojazdów
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie
pod numerem telefonu 13 43 422 96 lub 13 43 410 74 wew. 126 lub 141