REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów

I piętro pokój 12 stanowisko nr 1-4 oraz nr 5 i 6

Strony przyjmuje się
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45- 14:30.

 

U W A G A !

Przy składaniu wniosku o przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce wymagane jest przedstawienie tablic rejestracyjnych do ich legalizacji – niezależnie czy pojazd zarejestrowany jest na tablice rejestracyjne o wyróżniku RBR czy innym.
Bez przedstawiania tablic rejestracyjnych wniosek o przerejestrowanie pojazdu nie będzie rozpatrywany.

 


WYMAGANE DOKUMENTY
1. W przypadku zgłoszenia rejestracji pojazdu zakupionego - zarejestrowanego na tablicach o wyróżniku RBR lub zarejestrowanego w kraju:
• wniosek o rejestrację pojazdu,
• dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności),
• dowód rejestracyjny,
• tablice rejestracyjne,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli pojazd nie posiada w dowodzie rejestracyjnym aktualnych badań technicznych - na co najmniej 30 dni licząc od dnia załatwiania sprawy,
• karta pojazdu, jeśli była wydana,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

2. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu nowego fabrycznie, zakupionego w Polsce:
• wniosek o rejestrację pojazdu,
• dowód własności pojazdu (faktura zakupu),
• świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu bądź decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
• karta pojazdu,
• dokument zapłaty akcyzy (jeżeli pojazd produkowany był za granicą) lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.
• do wglądu: dowód osobisty.

3. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
• wniosek o rejestrację pojazdu,
• dowód własności pojazdu,
• dowód rejestracyjny, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
• zagraniczne tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był rejestrowany) lub oświadczenie o braku tablic w przypadku oddania ich w zagranicznym organie rejestracyjnym,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
• oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium RP,
• do wglądu: dowód osobisty.

4. W przypadku składania wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
• wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
• karta pojazdu jeżeli była wydana,
• wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, (nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu),
• złożyć oświadczenie o utracie w/w dokumentu,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

5. W przypadku składania wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu
• wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• złożyć oświadczenie o utracie w/w dokumentu,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.
Jeżeli karta pojazdu została zniszczona w stopniu powodującym jej nieczytelność, dotychczasową kartę należy zwrócić do urzędu.

6. W przypadku składania wniosku wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej:
• wniosek o wydanie wtórnika tablic,
• dowód rejestracyjny pojazdu,
• tablice (tablica) rejestracyjne (w przypadku dorabiania jednej tablicy należy do urzędu dostarczyć drugą w celu jej zalegalizowania),
• karta pojazdu, jeżeli została wydana,
• złożyć oświadczenie o utracie tablicy natomiast w przypadku kradzieży tablicy (tablic) należy dołączyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnych,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

7. W przypadku składania wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej:
• wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
• dowód rejestracyjny,
• złożyć oświadczenie o zniszczeniu nalepki kontrolnej,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

8. W przypadku zawiadomienia o dokonanych zmianach w pojeździe:
- montaż haka holowniczego:
• zawiadomienie o montażu haka,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.
- montaż instalacji gazowej:
• zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

9. W przypadku składania wniosku o dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o VAT/PIT:
• wniosek o dokonanie wpisu adnotacji VAT/PIT,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu jeżeli była wydana,
• zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym uprawniającym do dokonania wpisu VAT/PIT,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

10. W przypadku składania wniosku o wydanie zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego:
• wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
• zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzające usunięcie usterek,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

11. W przypadku składania wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego:
• wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
• do wglądu ważne ubezpieczenie OC i dowód osobisty.

12. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu:
• zawiadomienia o zbyciu pojazdu,
• kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
• do wglądu dowód osobisty.

13. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu:
• zawiadomienia o nabyciu pojazdu,
• kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie pojazdu.
• do wglądu dowód osobisty.

14. W przypadku składania wniosku o wyrejestrowanie pojazdu ze względu na demontaż:
• wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
• zaświadczenie o demontażu pojazdu, lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu bądź dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
• dowód rejestracyjny,
• kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
• do wglądu dowód osobisty i ubezpieczenie OC ważne do dnia wyzłomowania pojazdu.

15. W przypadku składania wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:
• wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
• dowód rejestracyjny,
• kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• do wglądu dowód osobisty i ubezpieczenie OC.

Udzielenie pełnomocnictwa:
- współmałżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni - zwolnione z opłaty skarbowej,
- pozostali - 17 zł

Wpłat opłaty skarbowej można dokonać:
w kasie Urzędu Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, II piętro pok. 211,
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Brzozów
nr konta 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Rejestracja pojazdów odbywa się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z Referatem Rejestracji Pojazdów
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
pod numerem telefonu 13 43 422 96 lub 13 43 410 74 wew. 126 lub 141