1. ZA WYDANIE:
- dowodu rejestracyjnego - 54 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- pozwolenia czasowego - rejestracja z urzędu- 13,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- pozwolenia czasowego przy wymianie dowodu rejestracyjnego bądź wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego - 18,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- pozwolenia czasowego przy wydaniu tablic tymczasowych - 18,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- kompletu nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.

 

2. ZA WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH:
- samochodowych - 80 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- na przyczepę - 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- motocyklowych - 40 zł + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- ciągnikowych - 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- motorowerowych 30 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- indywidualnych 1000 zł + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- zabytkowych tablic samochodowych - 100 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- zabytkowych tablic motocyklowych - 50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna

 

3. ZA WYDANIE TABLIC TYMCZASOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU LUB PRZEJAZDU POJAZDU Z MIEJSCA JEGO ZAKUPU LUB ODBIORU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
- samochodowych - 30 zł + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- na przyczepę 1 (szt.) - 15 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- motocyklowych - 12 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- ciągnikowych - 12 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- motorowerowych - 12 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna

 

4. ZA WYDANIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA TABLIC TYMCZASOWYCH, W CELU UMOŻLIWIENIA WYWOZU POJAZDU ZA GRANICĘ :
- pozwolenia czasowego - 13,50 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- kompletu nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.
- tablic samochodowych - 80 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablic na przyczepę - 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablic motocyklowych - 40 zł + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablic ciągnikowych - 40 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna
- tablic motorowerowych 30 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna

Wyżej wymienione opłaty należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22 

Przy wpłacie na konto należy wymienić poszczególne składniki opłaty (np. wpłata za: dowód rej. 54,00 zł., tablice rej. 80,00 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł., zł, nalepki legalizacyjne 12,50 zł., + opłaty ewidencyjne 1,50 zł.)

 

5. OPŁATA SKARBOWA:
- za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu ze względu na jego demontaż - 10 zł,
- za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kradzieży – 10 zł,
- za wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 10 zł,
- za wydanie decyzji wyrażającej zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej – 10 zł,
- za wydanie zaświadczenia – 17 zł,
- za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,
- za wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów – 5 zł od każdej rozpoczętej strony.

Wpłat opłaty skarbowej można dokonać:
w kasie Urzędu Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, II piętro pok. 211,
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Brzozów
PKO BP S.A. o/Brzozów, nr konta 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej opłaty (np. OPŁATA SKARBOWA OD UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA Podać: markę pojazdu i numer rejestracyjny).