Uchwała Nr 523/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie

* * *

UCHWAŁA Nr LIII/324/23 RADY POWIATU w BRZOZOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

* * *

UCHWAŁA NR 537/23 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie na kadencję 2023-2026

* * *

Wykaz kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe
którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie na kadencję 2023-2026

* * *

Uchwała Nr 523/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie
 

* * *

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Starosta Brzozowski na podstawie Uchwały nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz. 571 t.j.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu brzozowskiego do zgłaszania kandydatów.

1. Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia złożone w innej formie i na innym wzorze nie będą rozpatrywane.

2. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania organizacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów lub składać
w sekretariacie urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, bądź złożyć do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Brzozowie umieszczonej w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

4. Urząd, po dokonaniu weryfikacji formalnej zgłoszenia opublikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu listę kandydatów wraz z ich charakterystyką i opisem posiadanego doświadczenia w sferze działania, w jakiej został zgłoszony kandydat.

5. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w następujących sferach działania:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
3) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
5) w pozostałych sferach działania określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).

6. W przypadku większej liczby kandydatów zgłoszonych do reprezentowania organizacji w poszczególnych sferach działania, wyboru kandydata dokonuje się w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

7. Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w dniu 29 maja 2023 r.

Załączniki do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu w Brzozowie Nr XVIII/121/20 z dnia 11 marca 2020 r.
- Karta Zgłoszenia Kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie – (DOC)

 

***********************

Protokół  z wyborów kandydatów organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

***********************

Ogłoszenie listy kandydatów oraz trybu i terminu przeprowadzenia wyborów do
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie ustalonych na dzień 22 czerwca 2020 r.

 

***********************

 

Uchwała Nr 180/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z 9 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pozytku Publicznego w Brzozowie

 

***********************

 

 UCHWAŁA Nr XX/136/20 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 maja 2020 r.

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie