Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:
 
 
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

Załączniki w formacie doc.
– wzór oferty
- wzór umowy 
- wzór sprawozdania

3. Uchwała Nr XXXV/196/17 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"  

4. Uchwała Nr 312/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

5. Uchwała Nr 313/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu powiatu brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2018. 

6. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

7. Uchwała Nr 321/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

8. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

- wzór wniosku

9. Uchwała Nr 327/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w raqmach otwartego konkursu ofert na 2018 r.

10 .Uchwała Nr 328/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2018 

11. Uchwała Nr 331/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań powiatu z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku


12. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w okresie od 1 września do 15 grudnia 2018 roku

13. Uchwała Nr 352/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki od 1 września do 15 grudnia 2018 roku