1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 


4. UCHWAŁA NR 289/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
b) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

6. UCHWAŁA NR 291/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.
Do pobrania:
- Uchwała zarządu
- formularz zgłoszeniowy
 
 
 
 

10. UCHWAŁA NR XXXVI/222/21  RADY POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”