Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:
 
 
 

 

4. Uchwała  Nr 377/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonnia zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

5. Uchwała Nr 378/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Brzozowskiego z zakresu pomocy społecznej.

 

6. Uchwała Nr 380/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019 r.

 

7. Uchwała Nr 389/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019.

 

8. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej zleconego przez Powiat Brzozowski organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w latach 2019 - 2023 - „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 64 dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na terenie Powiatu Brzozowskiego"

 


 

11. Uchwała Nr 14/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej realizowanego przez ogranizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2019-2023

 

12. Uchwała Nr IV/23/18 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

 


17. Uchwała 34/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

nowy wzór wniosku (format *.docx)

 

18. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

 

19. Uchwała Nr 39/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań powiatu z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

 

20. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu powiatu Brzozowskiego – poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne – w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury w 2019 r.  

  
 
 
 

24 UCHWAŁA NR 49/19 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na 2019 r. 

 

25. Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzwięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2019

 

26. UCHWAŁA NR 99/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020

 

 

33. Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  - wzór wniosku na realizację zadania publicznego (doc.)

 
 
 

36. UCHWAŁA NR 133/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2020

- wzór oferty (DOC.)