ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa należy uzyskać zezwolenie starosty właściwego dla miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane działając w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Porządku publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich - pokój nr 34, tel. 13 43 410 74, wew. 127

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich zawierający następujące dane;
- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę, miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
- datę i miejsce zgonu;
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
- miejsce pochówku;
- środek transportu, którym zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer
i seria dokumentu tożsamości;
- stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą.

2. Zlecenie bądź upoważnienie odpowiedniego zakładu pogrzebowego do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zezwolenia oraz dokument potwierdzający, że zakład ten prowadzi działalność gospodarczą;

3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty.
W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata 17,00 zł od pełnomocnictwa
Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Urząd Miejski w Brzozowie
Ul. Armii Krajowej 1
36- 200 Brzozów

Nr rachunku: PKO BP S.A. o/Brzozów, 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

W tytule płatności należy wpisać „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ zmarłego................”

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi, informacje dodatkowe:
1. Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i przewozu szczątków ludzkich powstałych w wyniku spopielenia zwłok.
2. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenia na przewóz zwłok nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
3. Do chorób zakaźnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, zaliczamy:
- cholerę,
- dur wysypkowy i inne riketsjozy,
- dżumę,
- gorączkę powrotną,
- nagminne porażenie dziecięce,
- nosaciznę,
- trąd,
- wąglik,
- wściekliznę,
- żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
4. Wszystkie czynności związane z uzyskaniem zezwolenia można zlecić zakładowi pogrzebowemu.
5. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 

Do pobrania:
- Wniosek