Drukuj

Podstawa prawna:
- art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
+ pisemny wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej + 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej sporządzonej zgodnie z wymaganiami określo­nymi w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 596); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712)
dokumentacja w postaci dokumentu elektronicznego

Opłaty:
- wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
Podstawa prawna: część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r., poz. 783, z późn. zm.)

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1
w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek