Drukuj

Podstawa prawna:
- art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)
- art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o wydanie decyzji, zawierający dane określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, oraz w art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wraz z następującymi załącznikami:

1. mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego (min. 7 egz.)
2. wypis z ewidencji gruntów i budynków w celu potwierdzenia danych właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność
3. wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczonymi granicami projektowanego obszaru i terenu górniczego
4. prawa do korzystania z informacji geologicznej oraz kopię decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczną
5. dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej,
w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia
6. decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych jeżeli jest wymagana w oparciu
o odrębne przypisy prawa

Opłaty:
opłata skarbowa za udzielenie koncesji wynosi 616 zł
Podstawa prawna: część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.)

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1
w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
- decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek