Drukuj

Podstawa prawna:
- art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 406)

Wymagane dokumenty:
- informacje zamieszczone we wzorze w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 406)

- kopie dowodów dokonanych wpłat

Opłaty:
- 40% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 A 
- 60% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce lokalizacji eksploatowanego złoża

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Informację wraz z kopią dowodów dokonanych wpłat można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1
w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:
Przedsiębiorca ustala opłatę półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunki bankowe gminy ze względu na miejsce eksploatacji złoża oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca wnosi przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, przedstawiając organowi koncesyjnemu oraz gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat wraz z informacją zawierającą dane dotyczące: nazwy przedsiębiorcy, nazwy złoża, rodzaju i ilości wydobytej w półroczu kopaliny, przyjętej stawki opłaty eksploatacyjnej, wysokości ustalonej opłaty dla danej gminy. W przypadku, gdy wydobywanie prowadzone jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę ustala się proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.