Drukuj

Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (z wyjątkiem projektów robót geologicz­nych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi) w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty jako organu I instancji

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
- 2 egzemplarze projektu robót geologicznych sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót projektów, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.)

Opłaty:
wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
Podstawa prawna: część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.)

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1
w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz: 
- Wniosek