Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek wójta lub burmistrza jako właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy z podaniem danych o: - przeznaczeniu terenu,
- obwodzie pnia drzewa mierzonym na wysokości 130 cm,
- zajmowanej powierzchni przez usuwane krzewy,
- ilości i gatunku usuwanych drzew i krzewów,
- przyczynie i terminie usunięcia drzewa lub krzewów, którego wzór, możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta się z niniejszej karty,
- mapa terenu z zaznaczeniem usuwanych drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

Opłaty:
- zwolnione z opłaty skarbowej,
Podstawa prawna: art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.].
- opłata za usunięcie drzew/krzewów,
Podstawa prawna: art. 84 do 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej, można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1.


Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące,
- decyzja starosty o wyrażeniu zgody na wycinkę drzew i krzewów.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pobierz:
- Wniosek