Drukuj

Podstawa prawna:
Art. 106 i 107 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek o uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi, którego wzór, możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty.

Opłaty:
opłata skarbowa jest wnoszona w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku w wysokości 10,00 zł.
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 i część I kol. 2 i 3 pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1.


Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy,
- wydanie decyzji o uzgodnieniu warunków rekultywacji powierzchni ziemi.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Brzozowie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek