Podstawa prawna:
- art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z późn. zm.),
- § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U.z 2001 r. Nr 138 poz. 1559, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Opłaty:
- opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku:

gotówką - w kasie Urzędu Miasta i Gminy Brzozów (budynek przy ulicy Armii Krajowej 1),
w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie
PKO BP S.A. o/Brzozów, nr konta 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

- za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego, pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł.
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 cz. II kol. 2 pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1827, z późn zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 /sekretariat/.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
1)sprzęt służący do połowu ryb podlega oznakowania i rejestracji,
2)wszelkie zmiany (użytkownika, adresu, likwidacji sprzętu) należy niezwłocznie zgłosić do Starostwa.

Pobierz:
- Wniosek