Podstawa prawna:
Art.32 ust.1, art. 181,art. 201, art. 208, art. 210 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, którego wzór, możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty,
- 2 egzemplarze dokumentacji – wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniający wymagania określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapis treści wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych ( szczegóły dotyczące przygotowania i zawartości wniosku przedstawiono w „Wytycznych do sporządzania wniosku o pozwolenia zintegrowanego” dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska http:// www.mos.gov.pl ),
- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
Opłata rejestracyjna, którą wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony przez Ministra Środowiska. 

Opłaty:
.:. opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku:
- 2011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
- 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 cz. III kol. 2 i 3 pkt 40 ppkt 1, 2 i 3 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ustawa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1.


Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
.:. w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku ( art. 209 ust.2 POŚ) od daty wpływu wniosku jednak ze względu na konieczność zachowania wymaganej procedury i opracowania przez wnioskodawcę ewentualnych uzupełnień termin ten może ulec przedłużeniu,
.:. czynności urzędowe wykonywane są na wniosek,
.:. decyzja.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek