Drukuj

Podstawa prawna:
- art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z późn. zm.),
- § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
- 2 aktualne zdjęcia.

Opłaty:
- za wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22 lub na konto Starostwa z dopiskiem „za kartę wędkarską”

nr konta: 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666

Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559, z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 /sekretariat/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną.
Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa oraz osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
Czynności urzędowe wykonywane są na wniosek.

Pobierz:
- Wniosek