Drukuj

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się z urzędu w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wyniki pomiarów stwierdzające, że poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu.

Opłaty:
- bez opłat.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:

- w ciągu 1 miesiąca. Jednak ze względu na konieczność zachowania wymaganej procedury i opracowania przez wnioskodawcę ewentualnych uzupełnień termin ten może ulec przedłużeniu,
- decyzja.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.