Drukuj

Podstawa prawna: Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek właściciela chartów rasowych lub ich mieszańców o zezwolenie na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
- oświadczenie o pochodzeniu chartów rasowych lub ich mieszańców oraz o celu ich posiadania, hodowli lub trzymania.

Opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku:
w znakach skarbowych:
od wydanego zezwolenia: 82 zł
Podstawa prawna do ustalenia opłaty (na podstawie część III ust. 44 pkt 2 kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.]

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1/sekretariat/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące,
- decyzja- zezwolenie starosty na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pobierz:
- Wniosek