Drukuj

Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podstawa prawna:
art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek,
- kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane będą odpady.

Opłaty:
opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku:
- 2011 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
- 506 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- 506 zł - od pozostałych pozwoleń.

Podstawa prawna do ustalenia opłaty: część III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy,
- wydanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek