Drukuj

Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane będą odpady.

Opłata:
opłata skarbowa jest wnoszona w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku w wysokości 616,00 zł.

Podstawa prawna do ustalenia opłaty: część III ust. 43c lit. b załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1
w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy,
- wydanie decyzji - zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek