Drukuj

Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na transport odpadów.

Podstawa prawna: art. 233 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w związku z art. 233 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)

Opłata:
opłata skarbowa jest wnoszona w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku w wysokości 616,00 zł.

Podstawa prawna do ustalenia opłaty: część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36 - 200 Brzozów

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 w sekretariacie /pokój nr 47, III piętro/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy,
- wydanie decyzji - zezwolenia na transport odpadów.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek