Drukuj

Podstawa prawna:
- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, którego wzór możliwy do pobrania w formie elektronicznej znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty,
- kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłaty:
- opłata skarbowa jest wnoszona w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku w wysokości 26,00 zł.
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 i część I kol. 2 i 3 pkt 19 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej, można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność
w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ul. Armii Krajowej 1.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
- wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpisanie do rejestru.

Uwagi:
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Pobierz:
- wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt o wykreślenie z rejestru zwierząt
wniosek o wpis do rejestru zwierząt