OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Brzozowski.
Dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, ul. 3 Maja 51, ul. Sienkiewicza 2.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Brzozowie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c, d, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą, podmioty inne, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie wnioskowanych przez Panią/Pana czynności prawnych.