Wydział Finansowy

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 426 45 wew. 134


Pracą wydziału kieruje Skarbnik Powiatu przy pomocy Głównego Księgowego Starostwa.
Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej budżetu Powiatu i Starostwa:
1) pobierania, gromadzenia i egzekucji dochodów Powiatu,
2) pobierania, gromadzenia i egzekucji dochodów Skarbu Państwa,
3) wydatkowania środków budżetu powiatu,
4) gromadzenia i wydatkowania środków funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5) finansowania zadań inwestycyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.

2. Przekazywania środków finansowych na rachunki powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Prowadzenia kasy Starostwa.
4. Naliczania wynagrodzeń pracowników Starostwa.
5. Prowadzenia dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej, związanej z wynagrodzeniami pracowników Starostwa.
6. Prowadzenia ewidencji majątku Powiatu i składników rzeczowych Starostwa.
7. Prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa.
8. Prowadzenia rejestru VAT i jego rozliczanie z urzędem skarbowym.
9. Rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych.
10. Obsługi finansowo-księgowej funduszy pomocowych.
11. Współpracy z bankiem wykonującym obsługę bankową Powiatu.
12. Prowadzenia prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu budżetu Powiatu wraz z uzasadnieniem.
13. Opracowywania formularzy i instrukcji dla wydziałów merytorycznych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inspekcji, służb i straży sporządzających wnioski do projektu budżetu.
14. Opracowywania projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu.
15. Sporządzania projektów rocznych i okresowych informacji z wykonania budżetu Powiatu.
16. Sporządzania zbiorczych informacji i sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywania analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.