Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Nadanie statutu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego czy przesunięcia w wielkości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku to niektóre z uchwał, podjętych na XXXV sesji Rady Powiatu w Brzozowie. Obrady, które miały miejsce 4 grudnia br. prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik.

Potrzeba wprowadzenia nowego brzmienia statutu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie podyktowana była dostosowaniem jego zapisów do ogólnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o działalności leczniczej).

- Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądu statuty traktuje się jako akty prawa miejscowego. W związku z tym podlegają one ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego. Ponadto projekty statutu powinny być opiniowane przez związki zawodowe. W naszym wypadku, po wystąpieniu do związków zawodowych o wyrażenie opinii w tej sprawie nie otrzymaliśmy żadnych zastrzeżeń co do jego projektu. Z większych zmian wynikających z nowego brzmienia statutu jest likwidacja Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nozdrzcu. Utworzony natomiast zostanie Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, który będzie zlokalizowany w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie. Zapis ten jest wynikiem zmian wprowadzonych do ustawy o działalności leczniczej. Oczywiście w dalszym ciągu funkcjonować będzie zlokalizowana w Nozdrzcu podstacja Pogotowia Ratunkowego – wyjaśniał Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.

Janusz Draguła - Wicestarosta Brzozowski

 

Uchwałę dotyczącą zmian wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 omówiła Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. Jej wynikiem będą przesunięcia pomiędzy limitami środków finansowych na poszczególnych zadaniach. Zmniejszone na części zadań środki, w łącznej kwocie 3443 zł zwiększą limit zadań dotyczących dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Podyktowane jest to dużą liczbą wniosków w tym zakresie, jakie wpływają do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.

W trakcie sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przeprowadzeniem w 2018 roku kwalifikacji wojskowej. Prowadzana jest ona corocznie na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Wojewodą Podkarpackim. - Realizacja tego zadania wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która wskazuje starostę jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie kwalifikacji na terenie powiatu. Planujemy ją rozpocząć 1 marca 2018 r. Czas trwania uzależniony będzie od liczby osób podlegających stawiennictwu przed Powiatową Komisją Lekarską w Brzozowie, jednak przewidujemy, że potrwa około 22 dni – informuje Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Anna Rymarz.

Projekty uchwał dotyczących zmian uchwały budżetowej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025 przedstawiła Skarbnik Powiatu Marta Częczek. Radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały. Rada Powiatu uchwaliła również rozkład godzin pracy oraz całodobowych dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku. Przyjęty został też „Program współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Ostatnia uchwała dotyczyła wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2017-2018 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

Sesję zamknęły interpelacje i zapytania Radnych.